Privacy

Deze Privacy Verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de Website https://www.juumo.io (het “Website”) van Juumo, verstrekt door Leon Reniers BV, met maatschappelijke zetel gelegen te St Jobstraat 3, 2470 Retie, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0509.991.158 (“Juumo”, “wij”, “ons”).

Juumo vindt de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Juumo wil u – als gebruiker – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” of “GDPR”).

Uw Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) en uw privacy worden beschermd door Juumo in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.

Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen uw rechten beschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door ons Website te gebruiken en uw Persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Juumo uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring wordt beschreven.

1. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens?

Juumo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website doorgeeft.

Met vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u echter steeds terecht bij:

Leon Reniers BV

t.a.v. Leon Reniers

St Jobstraat 3

B-2470 Retie

e-mail: [email protected]

Tel: +32 496 33 44 57

2. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

Juumo verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op de Website. Persoonsgegevens in deze Verklaring hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

De volgende Persoonsgegevens worden mogelijks door Juumo verwerkt:

Contactgegevens: zoals naam, adres, telefoon- en mobiel nummer, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats

Technische informatie: zoals IP adres, type browser, herkomst gebruiker, plugins browser, browser finger print, ...

Geschiedenis en logs: zoals zoekopdrachten, logging gebruik van de website, ...

Cookies: zie hiervoor onze Cookie Policy

3. Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt en op basis van welke grondslag?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Contactgegevens:

Doel: Uw contactgegevens worden verzameld om het voor Juumo mogelijk te maken haar diensten via de Website aan u aan te bieden en u gebruik te kunnen laten maken van de Website met inbegrip van de diverse functies die hierop beschikbaar zijn, …

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

Technische informatie:

Doel: Uw technische informatie wordt verzameld om het voor Juumo mogelijk te maken haar Website verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Website naar de toekomst toe te verbeteren en voor statistische doeleinden.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming

Geschiedenis en logs:

Doel: Uw geschiedenis en logs worden verzameld om het voor Juumo mogelijk te maken haar Website verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Website naar de toekomst toe te verbeteren en voor statistische doeleinden.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor Juumo belangrijk is om op basis van die informatie haar Website aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat Juumo deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft evenwel in geen enkel geval invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

De verwerking van Persoonsgegevens door Juumo en andere informatie die u vrijgeeft, inclusief eventuele gevoelige persoonlijke informatie, is noodzakelijk gelet op de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen. In het geval dat u weigert om deze Persoonsgegevens te verschaffen, zal Juumo haar verplichtingen (nl. het ter beschikking stellen van de Website en het aanbieden van haar diensten via de Website) niet kunnen nakomen en kan u geen gebruik maken van de Website.

In het geval dat u ook niet-verplichte informatie invult op de Website, zal Juumo deze Persoonsgegevens ook verwerken op grond van uw verleende toestemming voor het verbeteren van het gebruik van de Website.

De verwerking van Persoonsgegevens door Juumo en andere informatie die u vrijgeeft, inclusief gevoelige persoonlijke informatie is noodzakelijk gelet om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

De voorgaande redenen zijn niet exhaustief en Juumo is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Juumo u zo snel mogelijk van de reden. Een actualisering van deze Verklaring overeenkomstig artikel 10 van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

4. Direct marketing

Juumo zal uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Juumo u op de hoogte houden omtrent haar producten, updates, events edm. U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar u kan die toestemming steeds uitdrukkelijk intrekken.

U heeft wat betreft deze direct marketing te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar [email protected]

5. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Wij ontvangen bepaalde van uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u op de Website:

- een contactformulier invult;

- zich registreert en een account aanmaakt;

- gebruik maakt van de Website en de modules beschikbaar op de Website, zoals de correspondentie module;

- content uploadt op de Website;

- content downloadt van de Website;

- via cookies of wanneer uw browser bepaalde informatie meestuurt;

- …

Sommige Persoonsgegevens zoals technische gegevens ontvangen wij automatisch wanneer u ons Website gebruikt via cookies of wanneer uw browser bepaalde informatie meestuurt. Dit betreft bijvoorbeeld: IP-adres, informatie van uw account, browserinformatie, SIM kaart informatie, …

Juumo zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om echter uw vraag of actie op de Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat Juumo Persoonsgegevens deelt met derden. U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegeens te delen zoals omschreven in deze Verklaring. Verwerkers en subverwerkers van Juumo handelen onder verantwoordelijkheid van Juumo en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw Persoonsgegevens. Indien Juumo beroep doet op Verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de verwerking van uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Wij delen uw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden voor het opslaan en verwerken van uw Persoonsgegevens; het beantwoorden van uw vragen op de Website; het faciliteren van transacties op de Website; het versturen naar u van content; het optimaliseren van de Website, … Uw Persoonsgegevens kunnen tevens worden gedeeld binnen de vennootschapsgroep van Juumo.

Juumo verkoopt uw Persoonsgegevens niet aan commerciële partners.

Wanneer u via ons Website zou worden doorverwezen naar een andere Website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die Website of applicatie van toepassing zijn.

6. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft Juumo uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Juumo – via haar (sub)verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar andere landen binnen/buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Juumo er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

7. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Juumo hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw Persoonsgegevens:

Contactgegevens: zo lang nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken

Technische informatie: 1 jaar

Geschiedenis en logs: 1 jaar

Juumo bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. Een lijst van deze (sub)verwerkers kan steeds bij Juumo worden opgevraagd.

8. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Juumo heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. Juumo gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie overeenkomstig de best practices, zoals hashes en regelmatige screenings van de diverse systemen.

Juumo doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Juumo dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan Juumo verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

9. Wat zijn mijn rechten?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

a) op een bevestiging van Juumo of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die verwerkt worden;

b) om van Juumo de rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen, zonder onnodige vertraging;

c) om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Juumo;

d) om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;

e) om van Juumo de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;

f) om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat, en om dergelijke Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen;

g) om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en om in te gaan tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

Voor wat betreft de publieke en contactgegevens, kan u zelf uw Persoonsgegevens verbeteren of veranderen in uw Persoonlijke instellingen. Deze rechten kan u uitoefenen door een e-mail te verzenden naar [email protected] of door een brief te versturen naar Juumo, t.a.v. de heer Leon Reniers, St Jobstraat 3, 2470 Retie mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

10. Wijzigingen aan deze Verklaring

Juumo kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring.

Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd (https://www.juumo.io), zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Juumo verzamelt, hoe Juumo deze informatie gebruikt en op welke manier Juumo deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen steeds ter goedkeuring worden voorgelegd indien noodzakelijk.

11. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Juumo om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Juumo te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

a) te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website;

b) de algemene voorwaarden van Juumo af te dwingen;

c) te reageren op schadevorderingen tegen Juumo naar aanleiding van uw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;

d) de rechten, eigendom en veiligheid van Juumo, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Juumo mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien Juumo dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Juumo redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Juumo of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

12. Aansprakelijkheid

Juumo is niet aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken indien Juumo deze Persoonsgegevens rechtmatig aan de betrokken derde verschafte.

Juumo is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onrechtmatig verwerken of gebruiken van Persoonsgegevens door een derde.

Juumo is alleszins slechts aansprakelijk voor de schade die door een Verwerking is veroorzaakt, wanneer bij de Verwerking niet is voldaan aan de verplichtingen onder de AVG. Juumo is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Turnhout, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

14. Contact?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Juumo, uw gegevens wil laten verwijderen, of een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens kan u terecht bij, de heer Leon Reniers, St Jobstraat 3, 2470 Retie, +32 496 33 44 57, [email protected].

Wil je weten hoe je met onze oplossing die tijd terug kan winnen?

Nieuwsbrief