Algemene voorwaarden

DOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM ERKENT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELEZEN TE HEBBEN EN TE BEGRIJPEN, EN VERKLAART U UITDRUKKELIJK AKKOORD TE GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEON RENIERS BV ZOALS HIERONDER BESCHREVEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG U HET PLATFORM NIET GEBRUIKEN OF BEZOEKEN.

HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. LEON RENIERS BV KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD EN DRAAGT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS, NOCH VOOR DIENSTEN DIE WORDEN VERRICHT VIA HET PLATFORM. LEON RENIERS BV VERWERPT IN DIT VERBAND EXPLICIET ALLE AANSPRAKELIJKHEID BEHOUDENS DEZE VOOR OPZETTELIJKE FOUTEN VANWEGE LEON RENIERS BV ZELF, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK MOGELIJK IS.

LEON RENIERS BV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERHUURDERS OF HUURDERS INDIEN DEZE SCHADECLAIMS ONTVANGEN VAN EEN ANDERE GEBRUIKER OF VAN DERDEN. LEON RENIERS BV KAN ONDER MEER NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEBRUIKER, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN ONRECHTMATIGHEDEN, FOUTEN, GEBREKKIGE UITVOERING OF ZELFS BEDRIEGLIJK HANDELEN OF (ONEIGENLIJKE) MISDRIJVEN BEGAAN DOOR DE GEBRUIKER EN ONGEACHT OF DE SCHADE WERD GELEDEN DOOR EEN GEBRUIKER OF EEN DERDE.

Identificatiegegevens

LEON RENIERS BV

Maatschappelijke zetel: St Jobstraat 3, 2470 Retie, België

Ondernemingsnummer: 0509.991.158

BTW Nummer: BE0509.991.158

Kantooradres: St Jobstraat 3, 2470 Retie, België

Email: [email protected]

Definities

“Account” omvat alle informatie en inhoud die een Gebruiker heeft verstrekt op of via het Platform. Deze Account bevat o.a. huurovereenkomsten, plaatsbeschrijvingen,
bijlagen, persoonlijke informatie, betalingsinformatie, historieken, favorieten, beoordelingen, aanbevelingen, afbeeldingen, foto’s en eventuele andere gegevens. Een Account kan en mag enkel worden aangemaakt door een natuurlijke persoon, handelaar, vennootschap of onderneming voor zichzelf of voor een derde indien hij handelt bij volmacht of als wettelijk vertegenwoordiger.

“Algemene Voorwaarden” zijn deze algemene voorwaarden, aangevuld met de Privacy Policy van LEON RENIERS BV die steeds online beschikbaar zijn via de Website.

“Dienst” betekent de door LEON RENIERS BV aangeboden service om gebruik te maken van het Platform en alle bijkomende (betalende) diensten die LEON RENIERS BV in deze context ter beschikking stelt.

“Gebruiker” is elke natuurlijke persoon, handelaar, vennootschap of onderneming die zich door het aanmaken van een Account heeft geregistreerd op het Platform.

“Gebruikers Inhoud” zijn alle adviezen, opmerkingen, literaire werken, grafische kunst, teksten, bestanden, afbeeldingen, video’s, foto’s, gegevens, informatie, gebruikersnamen, links en andere inhoud of materiaal dat het Platform aan Gebruikers toelaat op te laden, te plaatsen, te publiceren en beschikbaar te stellen, inclusief (en zonder daartoe beperkt te zijn) posts van Gebruikers op hun profielpagina.

“Huurder” is een Gebruiker die (studenten)vastgoed huurt.

“LEON RENIERS BV” is LEON RENIERS BV inclusief haar bestuurders, werknemers, managers, officers, partners, filialen en agenten.

“LEON RENIERS BV” is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, St Jobstraat 3, 2470 Retie en met ondernemingsnummer 0509.991.158

“LEON RENIERS BV Inhoud” is inhoud op het Platform die eigendom is van of in licentie is bij LEON RENIERS BV.

“Mobiele Applicatie” betekent de mobiele applicatie van LEON RENIERS BV beschikbaar via Apple iPhone en Android.

“Platform” (met inbegrip van de “Mobiele Applicatie”, “Website” en “Dienst”) is een online platform dat ertoe strekt Verhuurders te helpen bij het organiseren van de verhuur van (studenten)vastgoed. Het biedt verhuurders de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een overzicht te krijgen van de verscheidene onroerende goederen/kamers die zij verhuren. Het Platform biedt Gebruikers, Verhuurders en Huurders eveneens de mogelijkheid om op eenvoudige wijze met elkaar te communiceren aangaande het (studenten)vastgoed. Het Platform is eigendom van en wordt beheerd door LEON RENIERS BV.

“Servicekost” betekent de vergoeding die LEON RENIERS BV aanrekent bij gebruik van bepaalde functies en/of diensten aangeboden via het Platform.

“Verhuurder” is een Gebruiker die (studenten)vastgoed verhuurt.

“Website” betekent de website van LEON RENIERS BV beschikbaar via www.juumo.io.

Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst die LEON RENIERS BV via het Platform levert. LEON RENIERS BV fungeert enkel als facilitator tussen Gebruikers van het Platform en is dus geen partij bij enige overeenkomst tussen Verhuurders en Huurders met betrekking tot het ter beschikking stellen van (studenten)vastgoed. Alle overeenkomsten worden rechtstreeks tussen Verhuurders en Huurders afgesloten.

LEON RENIERS BV zal op geen enkele wijze worden geacht op te treden als Huurder of Verhuurder. LEON RENIERS BV is ook geen rechtstreekse of onrechtstreekse vertegenwoordiger van Huurders of Verhuurders en treedt niet op als makelaar, bemiddelaar of iets gelijkaardig.

LEON RENIERS BV mag naar eigen goeddunken en op ieder moment de omvang van haar activiteiten uitbreiden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Registratie en Accountbeveiliging

1. U kunt slechts gebruik maken van het Platform na registratie, door het aanmaken van een Account. Het aanmaken van een Account via het Platform is gratis.

2. Verhuurders kunnen huurders via het Platform uitnodigen om een Account aan te maken en zich te registreren. De huurder ontvangt deze uitnodiging via e-mail.

3. U moet minimaal 13 jaar oud zijn om het Platform te gebruiken.

4. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw Account. U gaat ermee akkoord dat u uw Account, gebruikersnaam of andere Account gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om Accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt LEON RENIERS BV het aanmaken van een Account voor iemand anders dan uzelf.

5. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een Account waarheidsgetrouw, juist, accuraat, volledig en actueel is en u gaat akkoord dat u uw Accountsgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid ervan te behouden. Als de informatie die u aan LEON RENIERS BV verstrekt niet juist en waar is, kan LEON RENIERS BV de kwaliteit van haar Dienst niet garanderen.

6. Voor zover het Platform het u toestaat, kunt u de informatie in uw Account op elk gewenst moment bijwerken. Wenst u te stoppen met het gebruik van het Platform en uw Account te verwijderen van het Platform, dan kunt u met LEON RENIERS BV contact opnemen via [email protected]. Uw Account en uw persoonlijke informatie zullen door LEON RENIERS BV van het Platform worden verwijderd binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

7. U gaat akkoord dat u de inloggegevens van andere LEON RENIERS BV Gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen.

8. U zult niet proberen een andere Gebruiker te beperken in het gebruik van het Platform en u mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van LEON RENIERS BV niet aanmoedigen of vergemakkelijken.

9. U bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord. Deze gegevens mogen niet met derden worden gedeeld.

10. U zult via het Platform niet op ongeoorloofde wijze een Account aanmaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

11. U zult geen maatregelen omzeilen die LEON RENIERS BV kan gebruiken om toegang tot uw Account en/of het Platform te voorkomen of te beperken.

12. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gedrag en Gebruikers Inhoud die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via het Platform. Hetschenden van deze Algemene Voorwaarden kan resulteren in beëindiging van uw LEON RENIERS BVAccount. Als u in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of een juridisch risico vormt voor LEON RENIERS BV, is LEON RENIERS BV gerechtigd om uw toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk stop te zetten en uw Account op te heffen.

Veiligheid

1. U mag niet handelen in strijd met internationale en nationale wetten en enige andere regelgeving met betrekking tot uw activiteit op het Platform.

2. U mag het Platform niet hanteren om illegale, onrechtmatige of ongeoorloofde handelingen te stellen.

3. U mag geen diensten aanbieden op of uitvoeren via het Platform die bij wet of krachtens de wet verboden of gereglementeerd zijn of voorbehouden zijn aan personen die bepaalde kwalificaties en/of diploma’s hebben, die bepaalde opleiding hebben genoten of beroepservaring hebben verworven, zonder aan die vereisten te voldoen.

4. U mag geen ongewenste e-mails, reacties of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (spam) via het Platform naar Gebruikers van LEON RENIERS BV versturen.

5. U mag het Platform niet gebruiken om enige vorm van virus te verspreiden.

6. U mag geen valse of onjuiste informatie over LEON RENIERS BV verspreiden.

7. U mag geen inhoud verzenden, verspreiden, weergeven of op een andere manier beschikbaar maken via of in verband met het Platform die, met inbegrip van Gebruikers Inhoud, de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten kunnen schenden, of die onwettige inhoud kunnen bevatten.

8. U mag noch de privacy rechten of andere rechten van andere Gebruikers schenden, noch gegevens en informatie over andere Gebruikers verzamelen en/of verwerken en/of doorgeven zonder hun expliciete toestemming, hetzij manueel hetzij automatisch door gebruik van een robot, spider, crawler, een zoek- of retrieval applicatie, of gebruik maken van andere automatische hulpmiddelen, processen of methodes om toegang te krijgen tot het Platform en het opvragen, indexeren en/of dataminen van informatie.

9. U mag via het Platform personen en entiteiten niet belasteren, stalken, pesten, misbruiken, bedreigen, imiteren, discrimineren, intimideren en u mag geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie plaatsen.

10. U mag via het Platform geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of ander seksueel getinte Inhoud plaatsen.

11. U mag het Platform of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met het Platform niet belemmeren of verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden. U mag geen wetten en regelgeving of vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving van dergelijke servers en/of netwerken negeren. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in of ingrijpen in de manier waarop een LEON RENIERS BV pagina wordt weergegeven in de browser van een Gebruiker of diens apparaat.

12. U mag de infrastructuur van het Platform niet overbelasten door een handeling te stellen die een onredelijke of onevenredig grote last veroorzaakt of kan veroorzaken of die anderszins een negatieve invloed kan hebben op de ervaring van de andere Gebruikers.

13. U mag het Platform niet veranderen, wijzigen, aanpassen, vertalen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met het Platform of LEON RENIERS BV.

14. Het is u niet toegestaan de broncode van het Platform te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te kopiëren of anderszins te verkrijgen, te decompileren, te reverse engineeren of te demonteren, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van LEON RENIERS BV.

15. U mag LEON RENIERS BV niet omzeilen door het toezenden van uw persoonlijke gegevens en contactgegevens (zoals e-mailadressen, telefoonnummers of (website-) adressen…) naar andere Gebruikers van LEON RENIERS BV, om het betalen aan LEON RENIERS BV van de Servicekosten te vermijden of om elke andere reden.

16. LEON RENIERS BV behoudt zich het recht voor om ongepaste of illegale activiteiten te doen staken en te melden aan de bevoegde autoriteiten en samen te werken met alle overheden en gerechtelijke instanties bij het onderzoeken van ongepaste of illegale activiteiten, ook als dit het vrijgeven van Gebruikers Inhoud vereist.

Basisvoorwaarden

1. LEON RENIERS BV verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare licentie om het Platform te gebruiken.

2. U erkent de Algemene Voorwaarden te begrijpen en verbindt uzelf ertoe om ze na te leven en het Platform en/of alle gerelateerde informatie voor niets anders te gebruiken dan voor het doel waarvoor het ontworpen is. Indien u dit niet doet, kan dit aanleiding geven tot de verwijdering van uw Account en tot civielrechtelijke procedures en/of strafrechtelijke vervolging. Gebruik van bepaalde onderdelen van het Platform kan onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de specifieke voorwaarden van een onderdeel van het Platform, zullen de specifieke voorwaarden voorrang krijgen op deze Algemene Voorwaarden.

3. U begrijpt en gaat akkoord dat LEON RENIERS BV geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor Gebruikers Inhoud die via het Platform is gepubliceerd, en dat u dit Platform op eigen risico gebruikt. LEON RENIERS BV heeft geen enkele verplichting om Gebruikers Inhoud vooraf te controleren, te monitoren, te bewerken en/of te verwijderen. LEON RENIERS BV is wel gerechtigd om dit te doen.

4. LEON RENIERS BV behoudt zich het recht voor om elke Gebruikers Inhoud van het Platform te verwijderen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Verwijderde Gebruikers Inhoud van het Platform kan worden opgeslagen door LEON RENIERS BV om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan mogelijk niet worden opgehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. LEON RENIERS BV raadt u aan om zelf back-ups te maken van uw Gebruikers Inhoud. LEON RENIERS BV is geen back-updienst en u stemt ermee in dat u niet uitsluitend vertrouwd op het Platform voor doeleinden zoals back-up of opslagruimte. LEON RENIERS BV zal niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging aan of opschorting of stopzetting van het Platform of het verlies van Gebruikers Inhoud. U erkent dat de veiligheid van verbindingen via het internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Gebruikers Inhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen.

6. Door het Platform te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u het Platform gebruikt.

7. U bent verplicht om alle toepasselijke lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en/of internationale wetten en regelgeving met betrekking tot uw activiteiten op het Platform en m.b.t. de via het Platvorm geleverde diensten na te leven.

8. U gedraagt zich kies en respectvol ten aanzien van andere Gebruikers op het Platform.

9. U onthoudt zich van taalgebruik dat als ongepast, beledigend of kwetsend kan worden ervaren.

10. U aanvaardt dat de informatie die u vrijwillig verstrekt, kan en zal worden gebruikt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

11. Tenzij anders beschreven in de Privacy Policy of deze Algemene Voorwaarden van LEON RENIERS BV, erkent u en gaat u akkoord dat Gebruikers Inhoud geen vertrouwelijke informatie is en vrij van eigendomsrechten is en dat LEON RENIERS BV niet aansprakelijk is voor het gebruik of enige openbaarmaking van Gebruikers Inhoud. U erkent en u gaat akkoord dat uw relatie met LEON RENIERS BV niet vertrouwelijk, fiduciair of een andere vorm van een speciale relatie is en dat uw beslissing om Gebruikers Inhoud te verstrekken met betrekking tot het Platform hetzelfde is als openbaarmaking van deze Gebruikers Inhoud aan het publiek. Geen enkele Gebruikers Inhoud zal onderhevig zijn aan een geheimhoudingsverplichting aan de zijde van LEON RENIERS BV en LEON RENIERS BV zal niet aansprakelijk zijn voor enig gebruik of enige openbaarmaking van Gebruikers Inhoud door u verstrekt.

12. U gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruiken van het Platform.

13. LEON RENIERS BV behoudt zich het recht voor om het Platform of uw toegang tot het Platform om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u aan te passen of te beëindigen.

14. LEON RENIERS BV behoudt zich het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook te laten vervallen.

15. LEON RENIERS BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.

Privacy

Aangezien de privacy van onze Gebruikers voor ons erg belangrijk is, heeft LEON RENIERS BV een Privacy Policy (”Privacy Policy”) uitgeschreven om u te informeren over hoe LEON RENIERS BV uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, communiceert, bekend maakt en beschermt. U stemt in met deze Privacy Policy en gaat ermee akkoord dat de Privacy Policy (die steeds kan worden bijgewerkt) het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door LEON RENIERS BV beheerst.

Kosten

A. Servicekosten

1. De Servicekost is afhankelijk van de door de Verhuurder via het Platform bestelde functies en/of diensten. De Servicekost wordt gedragen door de Verhuurder. Indien de Verhuurder dient te betalen voor het afnemen van de functies en/of diensten zal dit uitdrukkelijk vermeld worden op het Platform en erkent de Verhuurder deze kosten te dragen en te betalen conform de betalingsmodaliteiten uiteengezet onder ‘Betalingsmodaliteiten’.

2. De Servicekost wordt gepubliceerd op de Mobiele Applicatie en/of de Website. Wanneer de Verhuurder diensten heeft besteld via het Platform, is de Servicekost hieraan gekoppeld definitief verschuldigd.

B. Kosten tussen Verhuurder en Huurder

1. De Verhuurder en de Huurder kunnen, afhankelijk van de door de Verhuurder via het Platform bestelde functies en/of diensten, via het Platform een real-time overzicht bekomen van de tussen hen openstaande kosten en gedane betalingen (bijvoorbeeld huurachterstallen, waarborgen…).

2. De kosten tussen de Verhuurder en de Huurder kunnen door hen betaald worden conform de betalingsmodaliteiten hieronder uiteengezet.

Betalingsmodaliteiten

1. De concrete betalingsvoorwaarden van de kosten tussen de Verhuurder en de Huurder (bijvoorbeeld de periodiciteit) worden overeengekomen tussen de Verhuurder en de Huurder. Alle betalingen van deze kosten gebeuren rechtstreeks van de Huurder aan de Verhuurder en omgekeerd. De Verhuurder en de Huurder betalen de kosten tussen hen via de betaaldienst (i) Mollie, (ii) Ingenico of (iii) Twikey.

2. De Servicekost wordt op periodieke basis (maandelijks of jaarlijks) elektronisch gefactureerd aan de Verhuurder. Een eerste betaling gebeurt op het ogenblik van het afnemen van de betalende functies en/of diensten. De Verhuurder betaalt de Servicekost aan LEON RENIERS BV via de betaaldienst (i) Mollie of (ii) Stripe.

3. Betalingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de externe betaaldienst.

4. LEON RENIERS BV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade of verlies voortvloeiend uit of in verband met de betalingsoplossing of diensten geleverd door de externe betaaldienst.

5. De verschuldigde bedragen die door de Gebruiker aan LEON RENIERS BV nog niet voldaan zijn, dienen in ieder geval door de Gebruiker binnen dertig (30) kalenderdagen na aanrekening of na de factuurdatum te worden betaald.

6. In geval van laattijdige betaling is de Gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% interest verschuldigd aan LEON RENIERS BV, die bovendien het recht heeft om, naar eigen oordeel, de toegang tot het Platform en/of de Account te deactiveren of op te schorten.

Intellectuele eigendomsrechten

1. LEON RENIERS BV claimt geen bezit van Gebruikers Inhoud die u uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking stelt op of via het Platform. In plaats daarvan verleent u LEON RENIERS BV een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, toewijsbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om de Gebruikers Inhoud in verband met het Platform te gebruiken, te reproduceren, te herwerken, aan te passen, te vertalen, te distribueren, over te brengen, te lenen, afgeleide werken ervan te maken, weer te geven, ter beschikking te stellen van het publiek en uit te voeren, daarbij inbegrepen voor commerciële doeleinden, hetzij door middel van internet, elk mobiel apparaat of op iedere andere wijze, en via alle mediakanalen die vandaag bekend zijn. Wanneer een Gebruiker Gebruikers Inhoud van het Platform verwijdert of vraagt om zijn/haar Account te verwijderen, heeft LEON RENIERS BV het recht om de licentie op de Gebruikers Inhoud die de gebruiker heeft verstrekt op het Platform voort te zetten. Dit in overeenstemming met de Privacy Policy van LEON RENIERS BV.

2. De Gebruiker doet afstand van het auteursrecht met betrekking tot de Gebruikers Inhoud en zal zich niet verzetten tegen eventuele wijzigingen in de Gebruikers Inhoud die niet schadelijk zijn voor de reputatie van de Gebruiker.

3. U verklaart en garandeert dat: (i) u de Gebruikers Inhoud bezit die u geplaatst heeft op of via het Platform of anderszins de rechten en licenties bezit die uiteengezet zijn in deze Algemene Voorwaarden; (ii) het plaatsen en gebruiken van uw Gebruikers Inhoud op of via het Platform niet in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) u alle royalty’s, vergoedingen en alle andere gelden betaalt die u verschuldigd bent op grond van de Gebruikers Inhoud die u op of via het Platform plaatst; en (iv) u het recht en de bevoegdheid heeft om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan.

4. LEON RENIERS BV Inhoud en alle intellectuele eigendomsrechten daarop betrekking hebbende, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (sjabloon)overeenkomsten, (sjabloon)kostenstaten, uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, merken, handelsnamen, auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, tekst, ontwerpen (met inbegrip van de “look and feel” van het Platform), specificaties, methoden, procedures, algoritmen, data, technische gegevens, interactieve functies, bron- en doelcodes, bestanden, interface en bedrijfsgeheimen, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk “Intellectuele Eigendom”) zijn volledig eigendom van en/of in licentie gegeven aan LEON RENIERS BV en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en internationale regelgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend, zijn voorbehouden aan LEON RENIERS BV en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving van Intellectuele Eigendom die is opgenomen in of bij de LEON RENIERS BV Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om LEON RENIERS BV Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch om er afgeleide werken van te maken.

5. De LEON RENIERS BV naam en het LEON RENIERS BV logo zijn handelsmerken (inbegrepen de “look and feel” van het Platform) van LEON RENIERS BV en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEON RENIERS BV. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van LEON RENIERS BV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEON RENIERS BV, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

Derden

1. Het Platform of communicatie die u ontvangt van LEON RENIERS BV, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. Het Platform kan ook inhoud van derden bevatten die LEON RENIERS BV niet goedkeurt of aanbeveelt. LEON RENIERS BV controleert geen webdiensten of andere inhoud van derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat LEON RENIERS BV op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke inhoud, diensten of functies van derden. LEON RENIERS BV raadt u aan de algemene voorwaarden en de privacy policy van deze derden te lezen.

2. U kunt geheel naar eigen inzicht en risico gebruik maken van toepassingen die het Platform of uw Account op het Platform verbinden met diensten van derden (“Applicaties”), waarna dergelijke Applicaties interactie kunnen hebben met, verbinding kunnen maken met of informatie kunnen verzamelen van en/of uitwisselen met uw Account op het Platform. Met het gebruik van zulke Applicaties, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: (i) als u een Applicatie gebruikt om uw informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie over uw Account op het Platform wordt gedeeld; (ii) het gebruik van een Applicatie kan leiden tot het openbaar maken van persoonlijk identificeerbare informatie; en (iii) het gebruik van een Applicatie is naar eigen keuze en risico en u vrijwaart de LEON RENIERS BV Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) voor de activiteiten die verwant zijn aan de Applicaties.

Afwijzing van garanties

1. Het Platform, inclusief LEON RENIERS BV Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet geeft LEON RENIERS BV geen enkele garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) het Platform; (b) de LEON RENIERS BV Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar LEON RENIERS BV of via het Platform. Bovendien wijst LEON RENIERS BV hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.

2. LEON RENIERS BV garandeert niet dat het Platform foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat het Platform of de server die het Platform beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. LEON RENIERS BV verklaart en garandeert niet dat de informatie (waaronder instructies) op het Platform nauwkeurig, volledig of nuttig is.

3. Hoewel het de intentie is van LEON RENIERS BV dat het Platform zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat het Platform kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. LEON RENIERS BV kan niet garanderen dat het Platform op ieder moment, continu zal werken zonder enige onderbreking of dat het foutloos zal draaien op elk elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om toegang tot het Platform te krijgen.

4. U erkent dat uw gebruik van het Platform geheel op eigen risico is. LEON RENIERS BV garandeert niet dat uw gebruik van het Platform bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af.

5. LEON RENIERS BV heeft de gepubliceerde inhoud niet goedgekeurd en wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens natuurlijke personen of rechtspersonen af voor verlies, schade (ongeacht of dit werkelijke schade, gevolgschade, privaatrechtelijke boetes of andere schade betreft), letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voortvloeiend uit of verband houdend met enige inhoud.

Beperking van aansprakelijkheid

1. U erkent en aanvaardt dat, voor zover als maximaal toegestaan door de wet, het volledige risico voortvloeiend uit de toegang tot en het gebruik van het Platform en de via het Platform geleverde diensten bij u berust. LEON RENIERS BV verwerpt alle aansprakelijkheid voor zover maximaal is toegestaan door de wet.

2. Voor zover niet verboden door de wet is LEON RENIERS BV in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief directe, indirecte, economische, voorbeeldige, speciale, straffende en incidentele schade, gevolgschade of schade die direct of indirecte te maken heeft met:

a. het Platform;

b. LEON RENIERS BV Inhoud;

c. Gebruikers Inhoud;

d. uw gebruik van het Platform, het onvermogen om het Platform te gebruiken of de prestaties van het Platform;

e. alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door LEON RENIERS BV of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of het gebruik van derden van het Platform;

f. alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van Intellectuele Eigendom;

g. eventuele fouten of omissies in de werking van het Platform;

h. enige schade aan een computer, een mobiel apparaat of andere apparatuur van een Gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als LEON RENIERS BV in kennis was gesteld of had moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van het Platform).

3. In geen geval is LEON RENIERS BV aansprakelijk wanneer een Verhuurder een eis tot schadevergoeding ontvangt van een Huurder of derden in de context van het gebruik van het Platform. LEON RENIERS BV is in geen geval aansprakelijk wanneer een Huurder een eis tot schadevergoeding ontvangt van een Verhuurder of derden in de context van het gebruik van het Platform. Evenmin zal LEON RENIERS BV aansprakelijk kunnen zijn voor enige directe of indirecte aansprakelijkheid die voortkomt uit overeenkomsten gesloten tussen Verhuurders en Huurders.

4. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zal LEON RENIERS BV haar totale aansprakelijkheid jegens u of enige andere Gebruiker voor alle schade, verliezen of oorzaken in geen geval hoger liggen dan het bedrag van €9.999 en enkel voor zover schade, fout en causaal verband zijn bewezen.

5. U gaat ermee akkoord dat in het geval u enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van LEON RENIERS BV, de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om u het recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van LEON RENIERS BV en dat u niet het recht heeft om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website, service eigendom, product, dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van LEON RENIERS BV te verbieden of tegen te
houden.

6. LEON RENIERS BV is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en u vrijwaart LEON RENIERS BV voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden.

7. U gaat ermee akkoord dat elke claim die u heeft en die voortvloeit uit de relatie met LEON RENIERS BV, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend.

Vrijwaring

1. U gaat akkoord om (op verzoek van LEON RENIERS BV) LEON RENIERS BV te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit:

a. uw Gebruikers Inhoud of uw toegang tot of gebruik van het Platform;

b. uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden;

c. uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van Intellectuele Eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;

d. uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of voorschriften van een overheids- en semi-overheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of

e. een onjuiste voorstelling door u.

U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim tegen LEON RENIERS BV. In geval enige schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt LEON RENIERS BV zich het recht van verdediging van en controle over de zaak en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEON RENIERS BV.

2. In geen enkel geval zal LEON RENIERS BV verplicht zijn of kunnen worden om tussen te komen in een geschil tussen u en een andere Gebruiker.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, onverbindend dan wel onuitvoerbaar blijkt, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. LEON RENIERS BV zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.

Geen rechtsverwerking

Afstand van recht door u of LEON RENIERS BV kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien u of LEON RENIERS BV haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

Gebiedsgebonden beperkingen

1. De informatie die via het Platform wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat LEON RENIERS BV zich in de betreffende jurisdictie of het betreffende land registreert. LEON RENIERS BV behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van het Platform of enig onderdeel van het Platform te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dan wel enige inhoud, dienst of functie die LEON RENIERS BV aanbiedt, te beperken.

2. Het is verboden om software van het Platform te downloaden, exporteren of her-exporteren: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (b) naar personen op de lijst van ‘Specially Designated Nationals’ van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de ‘Table of Deny Orders’ van het Amerikaanse ministerie van Handel of een vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan het Platform te downloaden, verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst.

3. U gaat ermee akkoord dat u geen Gebruikers Inhoud zal plaatsen of uploaden op het Platform die: (i) inhoud bevat waarvan het onwettig is in het land waar u woont om deze te bezitten, te publiceren, te posten of up te loaden, of (ii) die onwettig zou zijn voor LEON RENIERS BV om te gebruiken of te bezitten in verband met het Platform.

Wijzigingen

1. LEON RENIERS BV heeft het recht om het Platform, de Website, de Mobiele Applicatie en deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken, met inbegrip van de Servicekosten, de Privacy Policy en alle andere policies (“Bijgewerkte Voorwaarden”). Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd of ter kennis worden gebracht. Bovenaan op de Algemene Voorwaarden zal de datum van de laatste wijziging worden vermeld.

2. Tenzij LEON RENIERS BV om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoert, zal LEON RENIERS BV een redelijke termijn in acht nemen om u in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat LEON RENIERS BV u in kennis stelt van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via het Platform te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door het Platform te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u uw akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u het Platform gebruikt.

3. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van het Platform. Als de Algemene Voorwaarden dienen te worden gewijzigd om te voldoen aan enige wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren.

4. Door het gebruik van het Platform gaat u ermee akkoord dat het Platform zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat LEON RENIERS BV het Platform kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

5. LEON RENIERS BV mag op elk moment correcties aanbrengen, aanpassingen doen, wijzigingen doorvoeren, verbeteringen aanbrengen en om het even welke andere veranderingen aanbrengen aan het Platform. LEON RENIERS BV mag bovendien steeds enige inhoud of functie toevoegen of stoppen met het weergeven of verstrekken van gegevens zonder kennisgeving aan haar Gebruikers. De Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat LEON RENIERS BV niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of storingen die zich kunnen voordoen in verband met het uitvoeren van dergelijke wijzigingen.

6. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, kunt u enkel beslissen om het gebruik van het Platform stop te zetten. U kunt LEON RENIERS BV vragen om uw Account te verwijderen door een verzoek te richten aan [email protected]. LEON RENIERS BV zal uw Account en alle persoonlijke informatie in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en binnen een redelijke termijn van het Platform verwijderen.

7. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van het Platform welke het Platform vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing.

8. Het staat Gebruikers steeds vrij hun Account kosteloos op te zeggen en LEON RENIERS BV schriftelijk opdracht te geven zijn/haar Account te verwijderen door schriftelijk een verzoek te richten aan [email protected].

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Belgische recht.

2. Alle geschillen tussen u en LEON RENIERS BV, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbanken te Turnhout. Indien echter de Gebruiker een consument is en verweerder, is alleen de rechtbank van zijn woonplaats bevoegd.

3. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Klachten

LEON RENIERS BV dient als uitsluitend contactpunt voor uw eventuele opmerkingen. Als een Gebruiker ongepast handelt, o.m. (maar niet beperkt tot) door het niet naleven van de Algemene Voorwaarden, het niet respecteren van toepasselijke regelgeving, het gebruik van beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast taalgebruik of gedrag, moet u deze persoon onmiddellijk rapporteren via [email protected] en aan de bevoegde autoriteiten indien nodig. LEON RENIERS BV zal iedere ernstige klacht in aanmerking nemen en onderzoeken en doet haar uiterste best om daaraan het gepaste gevolg te geven, in de mate van het mogelijke en een oplossing te vinden die geschikt is voor alle betrokken partijen binnen een redelijke termijn.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met LEON RENIERS BV door een e-mail te sturen naar [email protected].

Wil je weten hoe je met onze oplossing die tijd terug kan winnen?

Nieuwsbrief